Regulamin

 

obowiązuje od dni 09.01.2016

 

I. Definicje

1.Sprzedający - sklep internetowy działający pod adresem www.momokids.pl prowadzony przez firmę: Momo Krzysztof Szewczyk wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7421253831, REGON 362907219, z siedziba przy ul. Trakt Lubelski 237 N, 04-667 w Warszawie; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; telefon: 692 555 515.

2. Klient - kupujący produkt oferowany do sprzedaży przez Sklep Internetowy. 

3. Umowa – umowa dotycząca Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (bez jednoczesnej obecności stron).

4. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);

 

II. Sprzedaż

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Wybranie produktów i złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza elektronicznego.

Celem złożenia zamówienia przez telefon Klient może skontaktować się telefonicznie z firmą Momo i podać dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz adres ewentualnej dostawy produktu.

3. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzając zamówienie Sprzedający podaje Klientowi całkowitą wartość zamówienia wraz z kosztami wysyłki.

4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

5. Ceny widniejące w opisach towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa zamawiający Klient. Koszty dostawy są dodane do ceny produktów na końcu zamówienia.

6. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

- gotówką przy odbiorze przesyłki – (opcja „za pobraniem”)

- przelewem na konto sklepu – (opcja „płatność przelewem”)

Koszty i dostępne sposoby dostawy mogą się różnić w zależności od kraju wysyłki.

 

7. Dokonując wyboru płatności za pobraniem Klient za zamówione produkty płaci w momencie odbioru przesyłki. Ta forma płatności wiąże się z telefoniczną lub mailową weryfikacją zamówienia przez Sprzedającego przed wysłaniem potwierdzenia zamówienia. Jeżeli Sprzedający nie zweryfikuje zamówienia, będzie ono anulowane w terminie 7 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia.

8. Jeśli Klient wybierze płatność przelewem powinien dokonać przelewu na konto podane w potwierdzeniu zamówienia podając w tytule przelewu nr zamówienia. Zamówienie nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe będzie anulowane. Sprzedający nie jest w takim przypadku związany zamówieniem, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

9. Kupujący będzie informowany e-mailem o wszystkich zmianach statusu zamówienia (złożenie, potwierdzenie, wysłanie, realizacja). Zmiana statusu zamówienia na złożone dokonywane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta. Pozostałe zmiany statusu zamówienia dokonywane są w systemie ręcznie przez Sprzedającego w następujących momentach:

- przyjęcie zamówienia do realizacji - status potwierdzone,

- nadania przesyłki – status wysłane. Do tego e-maila dołączony jest rachunek zwykły w formie elektronicznej.

10. Żądanie wystawienia rachunku w formie papierowej Klient powinien kierować na adres e-mail Sprzedającego.

 

III. Dostawa i czas realizacji

1. Maksymalny czas realizacji zamówienia nie przekracza 10 dni roboczych. W przypadku zamówienia „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku zamówienia płatnego przelewem termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

2. Towar dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej InPost lub DPD.

3. Klient może zmodyfikować lub anulować zamówienie do momentu potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

 

IV. Zwroty i reklamacje

1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

- w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru;

- w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno;

- zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego (Momo, ul. Trakt Lubelski 237N, 04-667 Warszawa, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 692 555 515) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedającego). Klient może skorzystać ze stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wzoru formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie z formularzy nie jest obowiązkowe.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Produkt należy odesłać na adres: Momo, ul. Trakt Lubelski 237N, 04-667 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

10. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.

 

V. Rękojmia

1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta, Sprzedający odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.

2. Reklamacje dotyczące wady rzeczy mogą być składane do Sprzedającego z użyciem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego, telefonicznie lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.

3. Firma Momo zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Przykładowo pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Poddanie sporu pozasądowej metodzie rozstrzygnięcia będzie w każdym przypadku uzależnione od zgody firmy Momo.

 

VI. Pozostałe postanowienia

1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedającego oraz Klienta Umowy sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania strony internetowej, a także poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają konto, w terminie 10 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta konto i poinformuje go o tym fakcie.

3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez firmę Momo w ramach momokids.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

6. Dane osobowe podane na formularzu zamówienia w Sklepie Internetowym momokids.pl są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Klient podając swoje dane Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Każdy Klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

7. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - wzór formularza odstąpienia od umowy

O nas

Wyroby firmy Momo to limitowane serie produktów służących do przechowywania zabawek. Stworzone z pasją: dla dzieci... i rodziców.
więcej